Aparthotel Cristina, Zakopane
Przyjazd 30 maj 2023
Wyjazd 31 maj 2023
Kup Voucher
Tło bannera

Regulamin

Kup Voucher

Regulamin Aparthotelu Cristina

Dyrekcja Aparthotelu będzie wdzięczna za Państwa współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu Państwu spokojnego i bezpiecznego pobytu.

§1

Przedmiot regulaminu

 1. Regulamin określa przedmiot świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Aparthotelu i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty meldunkowej jak również poprzez dokonanie czynności konkludentnych, w szczególności poprzez dokonanie rezerwacji i/albo zapłatę zadatku lub całej należności za pobyt w Aparthotelu.
 2. Dokonując czynności wymienionych w zdaniu poprzednim Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
 3. Regulamin jest dostępny do wglądu w Recepcji, na stronie www.aparthotelcristina.pl oraz w każdym apartamencie. 
 4. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie Aparthotelu Cristina.
 5. Wynajmujący pokoje zwany jest w dalszej części regulaminu „Aparthotelem”, natomiast najemca pokoju „Gościem”.

§2

Doba meldunkowa

 1. Pomieszczenie mieszkalne w Aparthotelu, zwane w dalszej części „apartamentem” wynajmowane jest na doby meldunkowe.
 2. Doba meldunkowa trwa od godz. 16.00 w dniu przyjazdu, kończy się o godzinie 11.00 dnia następnego.
 3. Jeżeli Gość nie określił czasu pobytu najmując pokój, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
 4. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić w Recepcji do godz. 10.00 dnia, w którym upływa termin wynajmu pokoju.
 5. Aparthotel uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.
 6. Przedłużenie pobytu może być dodatkowo płatne.

§3

Rezerwacja i meldunek

 1. Zameldowanie w Aparthotelu Cristina jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
 2. Podstawą zameldowania Gościa jest okazanie w Recepcji dokumentu tożsamości oraz podpisanie karty meldunkowej.
 3. Gość nie może przekazywać apartamentu innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 4. Osoby nie zameldowane w Aparthotelu mogą przebywać w apartamencie od godz. 7.00 do godz. 22.00. Po godzinie 22.00 istnieje obowiązek meldowania dodatkowych osób przebywających z Gośćmi w pokoju.
 5. Aparthotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, wyrządzając szkodę w mieniu Aparthotelu lub Gości, albo szkodę na osobie Gości, pracowników Aparthotelu lub innych osób przebywających w Aparthotelu albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowanie Aparthotelu.
 6. Aparthotel zastrzega sobie prawo do pobrania przy zameldowaniu preautoryzacji karty meldunkowej w wysokości należności za cały pobyt.
 7. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby, Aparthotel nie zwraca opłaty za daną dobę meldunkową.
 8. Rachunek pokoju jest zablokowany. Aby otworzyć rachunek kredytowy pokoju należy uiścić depozyt w wysokości 500 PLN. Kaucja może być pozostawiona w formie wpłaty gotówkowej zostać zablokowana na karcie kredytowej w formie preautoryzacji. Odblokowanie limitu kredytowego pokoju bez podania danych właściwej karty możliwe jest za zgodą Dyrekcji Aparthotelu Cristina lub osoby przez niego upoważnionej.

§4

Odpowiedzialność Aparthotelu

 1. Aparthotel Cristina świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem.
 2. Aparthotel ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami art. 846 – 852 Kodeksu Cywilnego.
 3. Poszkodowany powinien zawiadomić recepcję Aparthotelu o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 4. Aparthotel nie ponosi odpowiedzialności z tytułu kradzieży pieniędzy, kradzieży, uszkodzenia lub zniszczenia papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli przedmioty te nie zostały umieszczone w sejfie znajdującym się w apartamencie.
 5. Aparthotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.
 6. Aparthotel nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione w pojeździe oraz żywe zwierzęta niezależnie od tego, czy pojazd ten został zaparkowany na parkingu należącym do obiektu, czy poza terenem Aparthotelu.
 7. Aparthotel zapewnia bezpłatnie szlafroki hotelowe, które są dostarczane na życzenie Gości. Wymiana szlafroka może wiązać się z dodatkowa opłatą.
 8. Aparthotel ma obowiązek zapewnić:
 • warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa,
 • bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania tajemnicy informacji o Gościu,
 • profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w Aparthotelu,
 • sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie.

§5

Odpowiedzialność Gości

 1. Dzieci poniżej 13 roku życia powinny znajdować się na terenie Aparthotelu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody wyrządzone przez dzieci.
 2. Każdorazowo opuszczając apartament Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi.
 3. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Aparthotelu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
 4. Gość powinien niezwłocznie zawiadomić obsługę Aparthotelu tuż po zameldowaniu się w pokoju / apartamencie o:
 • wystąpieniu szkody,
 • nieprawidłowo wykonanej usłudze sprzątania,
 • wszelkich ubytkach bądź zmianach, które według Gościa będą nieprawidłowością.
 1. Wszelkie uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z winy Gościa lub z winy odwiedzających go osób Gość zobowiązany jest pokryć niezwłocznie na podstawie wyceny przedstawionej przez Aparthotel.
 2. Aparthotel zastrzega sobie prawo do obciążenia karty płatniczej Gościa za wyrządzone szkody stwierdzone po jego wyjeździe, a w przypadku braku danych karty, ma prawo wystąpić do Gościa o finansowe odszkodowanie.
 3. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w apartamentach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju.
 4. Zabrania się wnoszenia do pokoi nart, desek snowboardowych, butów narciaskich i innego wyposażenia narciarskiego/snowboardowego, rowerów, jak i również chodzenia w butach narciarskich na terenie całego obiektu
 5. W Aparthotelu posiadamy wydzielone pomieszczenie, gdzie sprzęt narciarski i snowboardowy można przechować.
 6.  W Aparthotelu obowiązuje zachowanie ciszy od godz. 22.00 do godz. 7.00 dnia następnego.
 7. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług Aparthotelu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. Aparthotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.
 8. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu, Aparthotel może odmówić świadczenia dalszych usług Gościowi, który je narusza. Gość jest zobowiązany do niezwłocznego zastosowania się do żądań Aparthotelu, uregulowania należności za pobyt i ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Aparthotelu.
 9. Ze względów bezpieczeństwa, Gość opuszczający pokój powinien każdorazowo zamknąć okno, wyjąć kartę do pokoju z włącznika prądu, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi. 
 10. Aparthotelowi przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa do Aparthotelu, w przypadku opóźnienia lub nieuregulowania należności za świadczone usługi.

§6

Zwrot rzeczy pozostawionych

 1. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w apartamencie będą odesłane na koszt odbiorcy ns adres wskazany przez Gościa.
 2. W przypadku braku takiej dyspozycji Aparthotel przechowa te przedmioty przez 1 miesiąca, po upływie którego przejdą one na własność Aparthotelu, który uprawniony jest do pozbycia się w/w. przedmiotów z obiektu.

§7

Reklamacje

 1. Gość ma prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług.
 2. Wszelkie reklamacje przyjmuje Recepcja.
 3. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług.

§8

Postanowienia dodatkowe

 1. Aparthotel nie przyjmuje Gości ze zwierzętami.
 2. W Aparthotelu obowiązuje zakaz palenia tytoniu i e-papierosów.
 3. Za złamanie powyższych zakazów gość zostanie obciążony dodatkową opłatą w wysokości 1000 PLN.
 4. Zagubienie lub zniszczenie karty magnetycznej do pokoju lub strefy Wellness & SPA powoduje obciążenie rachunku Gościa kwotą 30 PLN.
 5. W Aparthotelu Cristina obowiązuje całkowity zakaz posiadania i zażywania zakazanych prawem środków odurzających. W razie stwierdzenia łamania tego zakazu, fakt ten zostanie zgłoszony na Policję a Gość będzie musiał niezwłocznie opuścić Aparthotel bez prawa do zwrotu kosztów wynikających ze skrócenia pobytu w Aparthotelu.
 6. W apartamentach nie można przechowywać przedmiotów niebezpiecznych tzn. broni, amunicji, materiałów łatwopalnych, iluminacyjnych itp.
 7. Dane osobowe Gości są przetwarzane w celu świadczenia usług. Administratorem danych osobowych jest Aparthotel Cristina z siedzibą w Zakopanem przy ul. Plac Niepodległości 7 należący do firmy Cristina – Krystyna Bulas z siedzibą w Zakopanem, adres: ul. Plac Niepodległości 7, 34-500, NIP 7930000342, REGON 521762608.
 8. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w apartamentach, w ich wyposażeniu poza nieznacznym przestawieniem mebli i wyposażenia, nie naruszając przy tym ich funkcjonalności i bezpieczeństwa Gości.
 9. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy Gościem a Aparthotelem jest sąd właściwy dla siedziby głównej Aparthotelu Cristina.

 

Życzymy miłego pobytu,

Aparthotel Cristina

Zobacz na mapie

Aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie, Serwis wykorzystuje pliki cookies zapisywane w pamięci przeglądarki. Szczegółowe informacje na temat celu ich używania oraz możliwość zmian ustawień plików cookies znajdują się w Polityce prywatności.
Klikając AKCEPTUJĘ WSZYSTKIE, wyrażasz zgodę na korzystanie z technologii takich jak cookies i na przetwarzanie przez Cristina - Krystyna Bulas, Plac Niepodległości 7, 34-500, Zakopane Twoich danych osobowych zbieranych w Internecie, takich jak adresy IP i identyfikatory plików cookie, w celach marketingowych (w tym do zautomatyzowanego dopasowania reklam do Twoich zainteresowań i mierzenia ich skuteczności). Zmiany ustawień plików cookies możesz dokonać w ustawieniach.

Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony

Pliki cookies niezbędne do działania usług dostępnych na stronie internetowej, umożliwiające przeglądanie ofert, dokonywanie rezerwacji, wspierające mechanizmy bezpieczeństwa m.in: uwierzytelnianie użytkowników i wykrywanie nadużyć.

Pliki cookies analityczne

Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika,

Pliki cookies marketingowe

Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich.

Twoje preferencje nie zostały jeszcze zapisane