ApartHotel Cristina, Zakopane
Przyjazd 03 gru 2021
Wyjazd 04 gru 2021
Tło bannera

Regulamin

Regulamin Aparthotelu Cristina

Dyrekcja Aparthotelu będzie wdzięczna za Państwa współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu Państwu spokojnego i bezpiecznego pobytu.

§1

Przedmiot regulaminu

 1. Regulamin określa przedmiot świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Aparthotelu i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty meldunkowej jak również poprzez dokonanie czynności konkludentnych,
 2. w szczególności poprzez dokonanie rezerwacji i/albo zapłatę zadatku lub całej należności za pobyt w Hotelu.
 3. Dokonując czynności wymienionych w zdaniu poprzednim Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
 4. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie Aparthotelu Cristina.
 5. Wynajmujący pokoje zwany jest w dalszej części regulaminu „Aparthotelem”, natomiast najemca pokoju „Gościem”.

§2

Doba hotelowa

 1. Pomieszczenie mieszkalne w Aparthotelu, zwane w dalszej części „apartamentem” wynajmowane jest na doby hotelowe.
 2. Doba hotelowa trwa od godz.  16.00 w dniu przyjazdu, kończy się o godzinie 11.00 dnia następnego.
 3. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić w Recepcji do godz. 10.00 dnia, w którym upływa termin wynajmu pokoju.
 4. Aparthotel uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.
 5. Przedłużenie pobytu może być dodatkowo płatne.

§3

Rezerwacja i meldunek

 1. Podstawą zameldowania Gościa jest okazanie w Recepcji dokumentu tożsamości oraz podpisanie karty meldunkowej.
 2. Gość nie może przekazywać apartamentu innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 3. Osoby nie zameldowane w Aparthotelu mogą przebywać w apartamencie od godz. 7.00 do godz. 22.00. Po godzinie 22.00 istnieje obowiązek meldowania dodatkowych osób przebywających z Gośćmi w pokoju.
 4. Aparthotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, wyrządzając szkodę w mieniu Aparthotelu lub Gości, albo szkodę na osobie Gości, pracowników Aparthotelu lub innych osób przebywających w Aparthotelu albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowanie Aparthotelu.
 5. Aparthotel zastrzega sobie prawo do pobrania przy zameldowaniu preautoryzacji karty meldunkowej w wysokości należności za cały pobyt.
 6. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby, Aparthotel nie zwraca opłaty za daną dobę hotelową.

§4

Odpowiedzialność Aparthotelu

 1. Aparthotel ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami art. 846 – 852 Kodeksu Cywilnego.
 2. Poszkodowany powinien zawiadomić recepcję hotelową o wystąpieniu szkody niezwłocznie
 3. pojej stwierdzeniu.
 4. Aparthotel nie ponosi odpowiedzialności z tytułu kradzieży pieniędzy, kradzieży, uszkodzenia lub zniszczenia papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli przedmioty te nie zostały umieszczone w sejfie znajdującym się w apartamencie.
 5. Aparthotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.
 6. Aparthotel nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione w pojeździe oraz żywe zwierzęta niezależnie od tego, czy pojazd ten został zaparkowany na parkingu hotelowym, czy poza terenem Hotelu.
 7. Aparthotel ma obowiązek zapewnić:
 • warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa,
 • bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania tajemnicy informacji o Gościu,
 • profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w hotelu,
 • sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie.

§5

Odpowiedzialność Gości

 1. Dzieci poniżej 13 roku życia powinny znajdować się na terenie Hotelu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody wyrządzone przez dzieci.
 2. Każdorazowo opuszczając apartament Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi.
 3. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Aparthotelu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
 4. Wszelkie uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z winy Gościa lub z winy odwiedzających go osób Gość zobowiązany jest pokryć niezwłocznie na podstawie wyceny przedstawionej przez Aparthotel.
 5. Aparthotel zastrzega sobie prawo do obciążenia karty płatniczej Gościa za wyrządzone szkody stwierdzone po jego wyjeździe, a w przypadku braku danych karty, ma prawo wystąpić do Gościa o finansowe odszkodowanie.
 6. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w apartamentach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju.
 7.  W Aparthotelu obowiązuje zachowanie ciszy od godz. 22.00 do godz. 7.00 dnia następnego.
 8. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług Aparthotelu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. Aparthotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.
 9. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu, Aparthotel może odmówić świadczenia dalszych usług Gościowi, który je narusza. Gość jest zobowiązany do niezwłocznego zastosowania się do żądań Aparthotelu, uregulowania należności za pobyt i ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Aparthotelu.
 10. Ze względów bezpieczeństwa, Gość opuszczający pokój powinien każdorazowo zamknąć okno, wyjąć kartę do pokoju z włącznika prądu, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi. 
 11. Aparthotelowi przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa do Aparthotelu, w przypadku opóźnienia lub nieuregulowania należności za świadczone usługi.

§6

Zwrot rzeczy pozostawionych

 1. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w apartamencie będą odesłane na koszt odbiorcy ns adres wskazany przez Gościa.
 2. W przypadku braku takiej dyspozycji Aparthotel przechowa te przedmioty przez 1 miesiąca, po upływie którego przejdą one na własność Aparthotelu, który uprawniony jest do pozbycia się w/w. przedmiotów z obiektu.

§7

Reklamacje

 1. Gość ma prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług.
 2. Wszelkie reklamacje przyjmuje Recepcja
 3. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług

§8

Postanowienia dodatkowe

 1. Aparthotel nie przyjmuje Gości ze zwierzętami.
 2. W Aparthotelu obowiązuje zakaz palenia tytoniu i e-papierosów.
 3. Za złamanie powyższych zakazów gość zostanie obciążony dodatkową opłatą w wysokości 1000 pln.
 4. W Hotelu obowiązuje całkowity zakaz posiadania i zażywania zakazanych prawem środków odurzających. W razie stwierdzenia łamania tego zakazu, fakt ten zostanie zgłoszony na Policję a Gość będzie musiał niezwłocznie opuścić Hotel bez prawa do zwrotu kosztów wynikających ze skrócenia pobytu w Hotelu.
 5. W pokojach hotelowych nie można przechowywać przedmiotów niebezpiecznych tzn. broni, amunicji, materiałów łatwopalnych, iluminacyjnych itp.
 6. Dane osobowe Gości są przetwarzane w celu świadczenia usług hotelarskich. Administratorem danych osobowych jest Aparthotel Cristina z siedzibą w Zakopanem przy ul. Plac Niepodległości 7 należący do jest BULAS-BAZAR spółka jawna z siedzibą w Zakopanem, adres: ul. Szkolna 2a, 34-500 Zakopane, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem KRS: 0000304955, NIP: 736-14-46-821, REGON: 491867425,
 7. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach hotelowych ich wyposażeniu poza nieznacznym przestawieniem mebli i wyposażenia, nie naruszając przy tym ich funkcjonalności i bezpieczeństwa Gości.
 8. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy Gościem a Aparthotelem jest sąd właściwy dla siedziby głównej Aparthotelu Cristina.

 

Życzymy miłego pobytu,

Aparthotel Cristina

Zobacz na mapie
Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej w Polityce prywatności.

OK, zamknij